REGULAMIN SPORTING WARSZAWA

 1. Wysokość składki członkowskiej jest odgórnie ustalona przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
  • 200zł w przypadku trzech treningów tygodniowo
  • 180zł w przypadku dwóch treningów tygodniowo
  • 520 zł w przypadku płatności kwartalnej ( dwa treningi tygodniowo)
  • 570 zł w przypadku płatności kwartalnej (trzy treningi tygodniowo)
Płatność składek obowiązuje do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi tylko opłatą na działanie statutowe STOWARZYSZENIA.
Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu. Obecność na treningach będzie sprawdzana przez trenera.
 1. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość obniżenia składki przez zarząd Stowarzyszenia na wniosek rodziców. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie po uprzednim przeanalizowaniu wniosku przez zarząd.
 2. W przypadku braku wpłaty składki, zarząd SPORTINGU WARSZAWA zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 3. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez SPORTING WARSZAWA jest dobrowolne, dlatego też zarząd będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki członkowskiej.
 4. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 5. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 6. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 7. Każdego zawodnika szkoły obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
 8. Zawodnicy szkoły zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 9. Decyzję o odwołaniu zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych podejmuje każdorazowo trener. W szczególności opady deszczu, czy niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, nie zwalniają z uczestnictwa w zajęciach i nie będzie możliwości ich późniejszego odrobienia.
 10. W lipcu i sierpniu odbywają się obozy sportowe, a nie odbywają się treningi. Uczestnictwo w obozie letnim jest obowiązkowe i dodatkowo płatne. Ponadto składka członkowska w tym okresie wynosi 30 zł miesięcznie, przeznaczana na cele statutowe.
 11. Członkostwo w stowarzyszeniu należy wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 12. Wszyscy zawodnicy trenujący w naszej Akademii zobowiązani są do zakupu strojów.
 13. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Sporting Warszawa stosownych decyzji, w tym wydalenia z akademii Sporting Warszawa.
 14. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z wypełnieniem pisemnej deklaracji członkowskiej przekazanej trenerowi lub zarządowi Stowarzyszenia . Dokonanie rejestracji stanowi akceptację regulaminów oraz zawarcie cywilno-prawnej umowy pomiędzy prawnymi opiekunami dziecka a Sporting Warszawa
   
 15. Dokonując zapisu i rejestracji dziecka do Sporting Warszawa, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach z piłki nożnej i jednocześnie zaświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.